GroenLinks zet zich in voor een meer inclusieve samenleving. Een samenleving waarin plaats is voor elk individu ongeacht welke handicap of andere speciale of bijzondere eigenschap. Op gemeentelijk niveau betekent dat bijvoorbeeld dat ervoor gezorgd moet worden dat iedereen comfortabel moet kunnen wonen. In het verleden werd dan vooral gedacht aan een geschikte woonplek voor ouderen. Dat heeft onder meer geleid tot vormen van huisvesting waarin het mogelijk is een stuk zorg voor elkaar en met elkaar te delen zoals vroeger ook al in de hofjes gebruikelijk was.

Later kwamen er verschillende specifieke woon/zorg combinatievormen zoals bij de kangoeroe woning. Maar er zijn voor een echt inclusieve samenleving op niveau van de gemeente meer van dat soort woonvormen nodig die aangepast zijn aan de specifieke persoonlijke eisen en omstandigheden van de inwoners. En alleen door participatie van alle betrokkenen hierbij kan de gemeente tegemoet komen aan al die specifieke situaties die dat vragen. Dat betekent niet vrijblijvende toekomstnota’s produceren. Of eindeloos weer roepen met kreten zoals Bouwen! Bouwen! Bouwen! De wensenlijst is heel lang maar wij laten het over aan de markt om de vraag en aanbod op de markt te koppelen. Nee dat kan beter.

GroenLinks vindt dat de woningnood zo hoog is dat er ruimte moet zijn om te experimenteren met inclusieve woningbouwprojecten en een vernieuwende aanpak te gebruiken om de impasse te doorbreken. Te denken valt aan projecten die ontstaan zijn uit bewonerinitiatieven zoals bijvoorbeeld een wooncoöperatie voor gezinnen met een middeninkomen. Daarnaast moet de lokale politiek en de gemeenten actief het opdrachtgeverschap op zich nemen voor het realiseren van woningen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met zorgbehoefte, huisvesting voor kwetsbare groepen arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en statushouders. William Sanchez: “Tot slot, ben ik van mening dat ieder persoon gebaat is bij een stukje natuur in zijn directe omgeving. Het bedrijf BEVER had het goed gezien: niet iedereen is een buitenmens. Maar niemand is een binnenmens”.