Wat gaan we doen voor de Hof van Twente? 
 
1. We doen gelukkig al van alles om te verduurzamen. Dat wordt mooi in beeld gebracht door de Duurzame Projectenkaart die door Hofkracht is uitgegeven. In alle woonkernen bruist het van de duurzaamheidsactiviteiten. Maar daar kan nog veel meer bij!  
2. Verandering is noodzakelijk, en de gemeente, maar ook de EU, heeft middelen om die verandering te stimuleren. Met de sector willen we de ontwikkeling naar biologische en kleinschalige landbouw faciliteren. Door goed draaiende duurzame bedrijven in de Hof als voorbeeld te stellen voor bedrijven die zo’n verandering overwegen. En door onderwijsprojecten en voorlichting over de verandering naar een duurzame landbouw. Initiatieven vanuit de sector en vanuit de buurtschappen die bijdragen aan het verduurzamen van het buitengebied willen we materieel en immaterieel steunen. Door bijvoorbeeld duidelijke procedures, procesondersteuning, bijdragen aan haalbaarheidsstudies. Tenslotte kunnen via het vestigings- en vergunningenbeleid meer duurzame en kleinschaliger familiebedrijven worden gestimuleerd. 
3. Er komen financiële middelen om coöperaties te starten door agrarische bedrijven die gezamenlijk duurzaam willen ondernemen. Aan de vraagzijde kan de markt voor hoogwaardige, lokale landbouwproducten worden versterkt. Door bijvoorbeeld inkoopcoöperaties, ’plukdagen’ en door voorlichting over de samenhang tussen koopgedrag en de kwaliteit van de eigen leefomgeving.  
4. We willen agrariërs die over willen stappen naar energieteelt (‘zonneboerderij’, biomassa) of nieuwe gewassen ondersteunen, in samenwerking met de sector zelf. We zorgen voor goed internet in het buitengebied, zodat de technische ontwikkelingen binnen de sector niet belemmerd worden. Maar die ook de vestiging van andersoortige, kleinschalige activiteiten mogelijk maken (zorg, ICT-bedrijven). Tenslotte willen we agrotoerisme als inkomstenbron stimuleren. Onder meer door bij de inrichting van het landschap en de toelating van activiteiten rekening te houden met de verschillende belangen van bijvoorbeeld natuur, toerisme en landbouw. Verrommeling moet worden tegengegaan, de kwaliteit van het Twentse landschap met zijn cultureel erfgoed moet behouden en uitgebouwd worden. 
5. Het helpt de burgers om met elkaar doelen te stellen en te bereiken, en daar uiteindelijk ook zelf voordeel van te hebben. Dat gaat niet altijd makkelijk. Door procesgang, plaats en vormgeving kunnen bezwaren voorkomen worden. Vandaar ons pleidooi voor duurzaamheidsplannen per wijk en buurtschap. En dan liefst een alomvattend 2035 plan m.b.t. wonen, energieverbruik en energieopwekking. 
6. Buurt en omgeving moeten willen, bij voorkeur als initiatiefnemer zelf, anders door vroegtijdige betrokkenheid, meedelen in opbrengsten en zo nodig ruimhartige compensatie; 
7. De uitvoeringsvorm telt natuurlijk ook mee voor het creëren van draagvlak, zoals bijvoorbeeld veel kleine windturbines in plaats van een hele grote, in combinatie met een doordachte landschappelijke inpassing. 

8.  De opgave is veelomvattend. Energiebesparing landt bij bedrijven, woningeigenaren en -corporaties, en individuele burgers. Duurzame energieopwekking vergt een scala aan technieken die gebruik maken van zon, water en wind. Denk ook aan de proeven van Waterschap Vechtstromen met elektriciteit winnen uit stromend beekwater en het Slimme Sloeze plan voor de stuw in Delden. Duurzaam transport komt met elektrisch rijden en brandstofcellen.  
9. GroenLinks wil dan ook volop ruimte en ondersteuning voor bewonersinitiatieven richting energieneutraal Hof van Twente. De politiek en het gemeentebestuur zal gezamenlijk richting moeten geven, kaders stellen en middelen en menskracht moeten toewijzen. Wat ons betreft omvat dat verschillende aspecten: 
• we kopen als gemeente

‘groen’, 
‘fairtrade‘  
‘sociaal rechtvaardig’  
‘ 100% duurzaam’  in. 

• we kopen bij voorkeur lokaal, we investeren bij voorkeur in de Hof, met de Regio als goede tweede;

• en dat mag wat extra kosten, economie is niet alleen maatgevend;

• we willen meer ‘maatschappelijk geld’ inbrengen om de transitie tot stand te brengen, bij renderende initiatieven in de vorm van startersleningen die uiteindelijk weer worden terugbetaald;

• we willen gebruik maken van objectieve, onafhankelijke expertise in    gesprekken met initiatiefnemers, die zoeken we bij onze eigen bedrijven   en bij onderzoeksinstellingen zoals de Universiteit Twente;

• tenslotte ontwikkelen we een effectieve vorm van communicatie tussen gemeente, burgers en bedrijven, om ons te verantwoorden en om onze partners in   deze transitie te betrekken en te ondersteunen. Goede voorbeelden hiervan zijn Hofkracht, Hofpower, Buurtkacht, Binnenkracht en Buitenkracht