Eerlijk delen, sneller verduurzamen, samen zorgen voor elkaar

Met een stem op GroenLinks geef je aan dat je mee wil doen aan het eerlijk delen, sneller verduurzamen en samen zorgen voor elkaar. Dat betekent ook een veranderende rol voor de gemeente: is ze er om de regels te handhaven of is ze er om de inwoners dienstbaar te zijn? We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Houden we alles zoals het is? Of gaan we sterke stappen maken naar een duurzame en welvarende toekomst waar solidariteit en saamhorigheid de boventoon voert? Het is tijd voor verandering. De verandering begint hier. Met uw stem voor GroenLinks. 

Armoedebestrijding en werkgelegenheid

De welvaart is nog nooit zo groot geweest. Toch wordt de kloof tussen arm en rijk groter, ook in de Hof. Het is onacceptabel dat sommige kinderen in armoede moeten opgroeien. Het is onacceptabel dat mensen in de bijstand niet de kansen krijgen die zij verdienen. Het kan anders. GroenLinks kiest er voor om niemand achter te laten en spant zich in om de armoede uit de Hof te doen verdwijnen. Wij initiëren voor een groep mensen in de bijstand een proef met een basisinkomen. Tegelijkertijd ontwikkelen wij een geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede om hen in staat te stellen maatschappelijk, cultureel en in het onderwijs deel te nemen aan de activiteiten. Verder komt er een Platform Armoedebestrijding waarin wordt samengewerkt door alle actoren in de Hof. Als sluitstuk komt er een Stichting Urgente Noden, naar voorbeeld van de landelijke stichting, om binnen 24 uur een urgente financiële nood te kunnen  

Snellere verduurzaming van de Hof

De route naar 2035 energieneutraal is er. Maar een programma verduurzaming met begrotingen per hoofdstuk en in jaren is er niet. Als eerste moet er daarom een concreet programma verduurzaming worden vastgesteld. Daar hoort een uitvoeringsplan bij per wijk en buurtschap, liefst in de vorm van bewonerscoöperaties die de investering delen en later de baten ook. Voorbeelden zijn er al beschreven in het projectenoverzicht van Hofkracht. Verduurzamen van agrarische activiteiten biedt ook tal van mogelijkheden om innovatieve agrarische projecten te ontwikkelen met steun van overheden en EU richting grondgebonden landbouw en vergroting biodiversiteit. Een andere verduurzaming dient zich aan voor het transport. Als je agrarisch wilt verduurzamen in de Hof kan dit niet los worden gezien van duurzame agrarische producten uit ontwikkelingslanden zoals koffie, thee en bananen. Daarom moet de Hof zo snel mogelijk een fairtrade gemeente worden. Verduurzaming van de zorg is ook aan de orden. Preventie van zorg staat daarbij voorop: stimuleren van gezond bewegen, gezond eten . Een voorbeeld daarvan is ook het instellen van “Welzijn op recept”: de huisarts kan patiënten bij bepaalde klachten doorverwijzen naar een geschikte welzijnsactiviteit. Gedacht kan ook worden aan het oprichten van dorps bewonerscoöperaties voor zorg om het zo lang mogelijk thuis wonen mogelijk te maken. Over de organisatie van de zorg moet je kunnen meepraten en meebeslissen. Met de komst van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kwam ook de WMOraad, nadrukkelijk in de wet genoemd als bewonersorgaan voor die wet. De gemeente heeft die raad afgeschaft . GroenLinks wil zo snel mogelijk opnieuw instellen van de WMOraad met zijn wettelijke bevoegdheden. 

Groene banen

Daarnaast steunt de gemeente de innovatie incubator: samenwerking tussen beroepsopleidingen en instellingen en bedrijven om op te leiden voor nieuwe groene banen zoals mix van installatietechniek, elektrotechniek en warmtepomp voor de komende ontgassing van de Hof. 

Duurzaam voor elkaar zorgen 

Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter 
maken van mensen, niet om het maken van winst. Dat moet anders. De zorg is van iedereen en voor iedereen.  We kiezen voor 
goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Mensen willen zoveel als mogelijk zelf de dingen doen wat ze zelf nog kunnen. We 
ondersteunen initiatieven om te komen tot zorgcoöperatie(s) binnen de gemeente. Hierin ligt de regie en het eigenaarschap van 
de zorg bij de inwoners zelf. Met zo’n zorgcoöperatie kan het langer thuis wonen goed worden geregeld. Tegelijkertijd moet de 
clustering van wonen en zorg mogelijk zijn, waarbij professionele zorg en mantelzorg elkaar aanvullen. Denk aan toegesneden 
huisvesting zoals de mogelijkheid van zelfstandige woonruimte voor een mantelzorger grenzend aan het huis van de hulpvrager, 
de zgn. kangoeroe huizen.  

De inwoner centraal 

Gemeente Hof van Twente is een mooie gemeente met zeer diverse kernen, die elk hun eigen wijze en wensen van 
burgerparticipatie hebben. De landelijke gebieden vereisen een andere benadering dan de woonkernen. De overheid kan niet 
aankomen met standaardoplossingen. Burgers willen maatwerk en een overheid die met hen mee denkt, en niet andersom. Het 
nieuwe gemeentebestuur zal moeten werken aan het opbouwen van vertrouwen. Vertrouwen komt uit beter communiceren en 
duidelijk communiceren over verwachtingen, doelen en rollen. GroenLinks maakt werk van een burgerparticipatieplan en een 
inwonersforum waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, raadsleden en gemeenteambtenaren zullen 
deelnemen. Wij geven jongeren vertrouwen en waardering door met ze in gesprek te blijven een jongerenraad dat gevraagd en 
ongevraagd advies geeft. Wij houden vast aan de afspraak met de gemeente over maatschappelijk aanbesteden, waarbij 100% 
duurzame inkoop en voorkeursinkoop bij bedrijven die langdurige werklozen en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. 
 
 
Het is tijd voor verandering en de verandering begint bij GroenLinks.