Hoe bestrijden we de armoede? 
Voorkomen van armoede is natuurlijk voor ons prioriteit nummer één: eenmaal in armoede gevangen stapelen de problemen zich op.  
1. We zetten in op preventie en leniging via verschillende wegen:  
• via werkgelegenheidspolitiek: het waar mogelijk (bij)sturen van de verdeling van werk en inkomen, het in stand houden van beschut werk, het stimuleren van werkervaringsplaatsen voor jongeren en werk voor mensen met een arbeidshandicap bij MKB en gemeente: Meer matches! 
• gemeente en woningbouwcorporaties realiseren betaalbare sociale huurwoningen voor starters.  
• bij aanbestedingen past de gemeente de 5% regel toe, die ertoe leidt dat 5% van de betrokken werknemers werkt met een arbeidshandicap.  
• via een proef met basisinkomen voor een bepaalde groep mensen in de bijstand en een mogelijkheid voor een zachte lening als  onderdeel van schuldhulpverlening. 
• via vroegtijdige signalering van een mogelijke schuldproblematiek, door  het systematisch ‘afromen’ van signalen van wijk- en buurtteams, onderwijs, sportverenigingen, maatschappelijk werk, kerken en woningcorporaties, met doorgeleiding en vervolgens op preventie gerichte hulp door de  aangewezen instantie(s). 
2. Het is onaanvaardbaar dat kinderen in armoede moeten opgroeien. Voor minima-gezinnen moet er een sluitende regeling komen voor deelname van kinderen aan sport, cultuur en onderwijs (o.a. via de Stichting Leergeld), en een geïntegreerd aanbod aangaande de mogelijkheden van toeslagen en vrijstellingen en de mogelijkheid van budget coaching. 
3. Voor mensen in de bijstand is er een mogelijkheid tot erkenning van competenties en het verwerven van een officieel ervarings-certificaat om beter bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt, zo nodig deelname aan een alfabetiseringscursus en andere scholingstrajecten richting arbeidsmarkt. Een starterslening om een onderneming te kunnen starten behoort ook tot de mogelijkheden. 
4. Informatie over en de mogelijkheden van bijzondere bijstand, toeslagen en vrijstellingen worden breed bekendgemaakt en desgewenst toegelicht, door de gemeente en via wijkteams en buurtschappen. Samenredzaamheid en maatschappelijke participatie in buurt en woonkern wordt gestimuleerd. 
5. Er is één regisseur voor een gezin in (armoede) problemen en/of schulden. Hulp bij acute noden wordt verder gecoördineerd, vanuit een integrale benadering. Als opvangnet wordt een Stichting Urgente Noden Hof van Twente opgericht: één loket voor urgente noden met protocollen via gemeente, kerken, maatschappelijk werk en wijkteams. Een andere noodvoorziening is de voedselbank die samenwerkt met de stadslandbouw.  
6. Aparte vermelding verdienen de activiteiten van Doesgoor en Doors wide open die met hun actieve vrijwilligers een bijdrage leveren aan het welbevinden van minima. 
7. Tenslotte streven we naar het bestendigen van een vergelijkbare faciliteit voor kleding. De kledingbank ‘Van Katoen’ verleent diensten in de vorm van het gratis beschikbaar stellen van kleding.  Stichting Urgente Noden komt er voor acute financiële noodsituaties.