1. Een samenhangende aanpak willen we bevorderen door ervoor te zorgen dat de zorg wordt georganiseerd op wijk- en buurtschapsniveau, het cliënt belang gaat boven organisatiebelang; 

• we gaan uit van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, dit door mensen zoveel als mogelijk zelf te laten doen wat ze zelf nog kunnen, en door ze daar ondersteuning bij te geven en waar mogelijk de benodigde vaardigheden te vergroten; Een voorbeeld is “Welzijn op recept”: de huisarts schrijft een welzijnsactiviteit voor als medicijn. Ander voorbeeld is stimuleren van gezond eten en bewegen. Ook “Cup of heroes toernooi”biedt mogelijkheden aan jongeren om te scoren op school in de sport en sociaal.  • professionele (betaalde) zorg wordt ingezet wanneer kennis en kunde dat vereisen; 

• clustering van wonen en zorg wordt mogelijk gemaakt, waarbij professionele zorg en mantelzorg elkaar aanvullen. Denk aan toegesneden huisvesting zoals de mogelijkheid van zelfstandige woonruimte voor een mantelzorger grenzend aan het huis van de hulpvrager, de zgn. kangoeroe huizen e.a. 
2. We ondersteunen initiatieven om te komen tot zorgcoöperatie(s) binnen de gemeente. Hierin ligt de regie en het eigenaarschap van de zorg bij de inwoners zelf. Met zo’n zorgcoöperatie kan het langer thuis wonen goed worden geregeld. 

3. Er worden overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. We zetten in op samenwerking en langjarige relaties met zorg verlenende organisaties. 

4. Bij aanbestedingen staan de kwaliteit van de geleverde zorg, samenwerkingsgerichtheid en eerlijke arbeidsvoorwaarden voorop. Pas daarna komen de financiële aspecten. Zo nodig volgen we bij aanbestedingen een eigen koers ten opzichte van de aanbesteding in regioverband. 

5. Zorgverlening is maatwerk. De zorg wordt georganiseerd op wijk- en buurtschapsniveau, met overkoepelende expertises. De zorg biedt gelegenheid voor maatschappelijke stages en de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.