Gemeente Hof van Twente is een mooie gemeente met zeer diverse kernen, die elk hun eigen wijze en wensen van burgerparticipatie hebben. De landelijke gebieden vereisen een andere benadering dan de woonkernen. De overheid kan niet aankomen met standaardoplossingen. Burgers willen maatwerk en een overheid die met hen mee denkt, en niet andersom . Na de gemeenteraadverkiezingen zal burgerparticipatie een speerpunt moeten zijn in het coalitieakkoord. Er moet een burgerparticipatieplan worden opgesteld waaraan inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, raadsleden en gemeenteambtenaren zullen deelnemen. Dit kan gebeuren in denktanks, discussiegroepen, interviews en een online chatsessie. Het actieplan bevat een visie van het college op burgerparticipatie ('samenleven, samen kiezen, samen doen'), vertaalt deze naar concrete doelstellingen en beschrijft de maatregelen die de gemeente de komende vier jaar wil gaan treffen om een stevige impuls te geven aan burgerparticipatie. 
1. In dialoog met bewoners, ondernemers en organisaties dient de gemeente een antwoord te formuleren op de vraag welke thema's en activiteiten in welke wijken of kernen zich het meest lenen voor co-creatie en zelfsturing. Op een in te stellen website kunnen initiatieven geplaatst worden en kunnen burgers meedenken over en meewerken aan plannen van de gemeente. Deze website is een gezamenlijk forum voor inwoners en gemeente. Mede op basis van de reacties zal een keuze worden gemaakt voor een aantal pilots. 
2. De gemeente zal samenwerken vanuit vertrouwen. Vertrouwen geven betekent loslaten en duidelijk zijn over verwachtingen, doelen en rollen. Die duidelijkheid zal de gemeente vóóraf geven in alle stappen van de ontwikkeling en realisatie van plannen. Duidelijk zijn vertaalt zich ook in helder aangeven wanneer samenwerking of betrekken niet aan de orde is. Bijvoorbeeld omdat de wet geen ruimte laat voor lokale invulling. Of omdat het alleen gaat om het uitvoeren van een (wettelijke) taak. 
3. Deze nieuwe werkwijze vraagt om een andere manier van denken en dit kost tijd. Sommige organisaties zullen zich het proces van maatschappelijk aanbesteden sneller eigen maken dan andere. Het moet vooraf duidelijk zijn dat de gemeente een stapje terugdoet. In de voorstellen moet burgerparticipatie een vast onderdeel zijn.  Door dit een verplicht onderdeel te laten zijn, wordt het benutten van burgerkracht vanzelfsprekender. De regierol van de gemeente is van belang om de gelijkwaardigheid tussen partners te bewaken.  
Een aantal concrete actiepunten: 
• steun bewonerscoöperaties op het gebied van zorg en verduurzaming

• Instellen van een G1000 systeem: een inwonersforum bij een ingewikkeld besluit

• instellen van een jongerenraad: geeft gevraagd en ongevraagd advies; geeft aan wat voor jongeren specifiek belangrijk is; is een invulling van de juridische 16 jaar grens

• instellen van de kindertroonrede : ook kinderen willen meepraten:  milieu, klimaat en dieren scoren daarbij hoog. 

• Gemeente streeft naar keurmerk Investor’s in People: Gemeente organisatie werkt veel meer projectmatig en horizontaal

• Open contracting; 5% regeling : 100% duurzame inkoop is al verplicht vanaf 2013;  bij aanbesteding heeft de contractant 5% mensen met een arbeidshandicap in dienst.