Waar is de WMOraad?

GroenLinks stelt het college van de Hof van Twente schriftelijke vragen over het functioneren van de wettelijk voorgeschreven cliëntenraad bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet.

Aanleiding hiervoor is een aangekondigde evaluatie van de cliëntenparticipatie in het sociale domein en het feit dat de cliëntenraad per 1 januari 2016 is afgeschaft en vervangen door een klankbordgroep.

”Het kan niet zo zijn dat een wettelijk voorgeschreven stevig adviesorgaan veranderd wordt in een klankbordgroep omdat dat het college blijkbaar beter uitkomt”, aldus fractievoorzitter William Sanchez.” Blijkbaar heeft ook de raad toen niet goed zijn controlerende taak uitgevoerd. De wetgever heeft juist willens en wetens een stevige adviesraad gewild om tegenwicht te kunnen bieden aan het college en de ambtenarij en zo de inwonerparticipatie veilig te stellen. Bij de jeugdwet wordt nadrukkelijk gewezen op ook de deelname van jeugd en jongeren, ook vanuit de Rechten van het Kind en als overleg instrument om de kosten beheersbaar te houden. . Uitdrukkelijk wordt gesproken over gelijkwaardigheid van een gefaciliteerde raad van deelnemers die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college. ( WMO artikel 2.3.1.).” Sanchez: “We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college en een eventueel debat in de raad hierover”.

In de eerste Bestuursrapportage van 2018 wordt een evaluatie van de cliëntparticipatie in het sociaal domein aangekondigd in het tweede kwartaal. Cliëntparticipatie wordt wettelijk voorgeschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Eerder was er al de cliëntenraad bijstand. Met de komst van de WMO kwam daar de WMO raad bij en later een centrale adviesraad WMO en participatiewet. In de jeugdwet wordt verwezen naar de centrale deelnemers adviesraad en wordt ook een jeugd en jongeren deelnemersraad geadviseerd. Uitdrukkelijk spreekt de wetgever over gelijkwaardigheid van een gefaciliteerde raad van deelnemers die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college. ( WMO artikel 2.3.1.)

Op 1 januari 2016 is de gemeentelijke Verordening participatie sociaal domein in werking getreden. Daarmee werd een klankbordgroep in het leven geroepen en kwam een einde aan de toen bestaande WMOraad . In art 1b en 3.5 van de huidige verordening participatie maakt het College het voorbehoud te beslissen of het een door de deelnemers aangedragen onderwerp wel of niet gewenst vindt om te bespreken. Ik heb hierover de volgende vragen

 

  1. In de wetsartikelen van de WMO, Participatiewet en Jeudwet is sprake van een ruimhartig gefaciliteerde permanente raad van deelnemers die regelmatig bijeenkomt en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt. Is de huidige klankbordgroep een permanente ruimhartig gefaciliteerde raad van deelnemers die regelmatig bijeenkomt en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt en waarin de verschillende cliëntgroepen die van doen hebben met WMO, Participatiewet en jeugdwet vertegenwoordigd zijn?
  2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, kunt u ons dan een overzicht verstrekken van de ongevraagde en gevraagde adviezen vanaf 2016 en uw reacties daarop?

Bij de uitvoering van de jeugdwet is sprake van een forse begrotingsoverschrijding.

  1. In hoeverre functioneert de huidige klankbordgroep als instrument voor kostenbeheersing doordat de doelgroep zelf meepraat over de praktische uitvoering van de jeugdhulpverlening zoals bedoeld in de wet?

 

 

 

In afwachting en benieuwd naar uw reactie,

met vriendelijke groet

 

 

Fractie GroenLinks