Verduurzaming : aan de slag ermee!

De raad heeft de programmabegroting 2019 vastgesteld. GroenLinks is blij met de brede aandacht voor verduurzaming. In een aantal moties en amendementen heeft de raad het belang ervan vastgesteld. 
 

William Sanchez: “ Een amendement stelt 4,5 miljoen uit de reserves beschikbaar voor verduurzaming als daarmee een hoger rendement wordt verwacht dan de rente op de bank. Daar kunnen we prachtige duurzaamheidsplannen mee verwezenlijken. Verder heeft het college een klimaatadaptatieplan toegezegd om allerlei maatregels te treffen om goed om te gaan met de klimaatverandering en met name het watermanagement. Ook wordt de gemeente lid van Steenbreek om mee te kunnen doen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld de actie een steen inleveren en een plant ervoor in de plaats. Ook zal er gekeken worden naar vergroening van de leges om daarmee verduurzaming te stimuleren. Ik vind ook dat we richting 2035 veel nauwkeuriger en specifieker plannen moeten gaan ontwikkelen, dus ook exacter moeten weten hoe de transitie ervoor staat.”. GroenLinks heeft ook aandacht gevraagd voor het bevorderen van bewonersinitiatieven en de betrokkenheid van met name de jongeren door het opzetten van een jongerenraad hiervoor. Wethouder Meulenkamp vond dit een interessant idee en vraagt GroenLinks om met een voorstel te komen. Naast de aandacht voor verduurzaming was er ook veel aandacht voor het grote tekort op begroting voor de jeugdzorg. Dat probleem speelt in heel veen gemeenten en het zit complex in elkaar. William Sanchez: “natuurlijk moet zo’n financieel gat worden gedicht. Maar er is nog veel meer aan te doen. In het voorjaar heb ik vragen gesteld over het   functioneren van de wettelijk voorgeschreven  clientparticipatie in de jeugdwet. Dat blijkt niet te functioneren, terwijl communicatie met alle betrokkenen toch in de eerste plaats in het belang is een soepele uitvoering van die wet.