Meer zeggenschap nodig in uitvoering ( jeugd) zorg en bijstand

Afgelopen voorjaar stelde GroenLinks vragen aan het College over het functioneren van de clientparticipatie in de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatie ( Bijstand) en jeugdwet ( Jeugdzorg GGZ). Omdat begin oktober een evaluatie van de clientparticipatie zou verschijnen kwamen de antwoorden van het College daarna pas beschikbaar. 
 

Bij de bespreking van die evaluatie toonde de voltallige raad zich kritisch en heeft het College het evaluatievoorstel teruggenomen. De raad vroeg ook aandacht voor  de voorbeeldregeling die Stimulansz hiervoor heeft gemaakt.  Uit de antwoorden van het College op de vragen van GroenLinks blijkt ook dat het veel beter kan met de clientparticipatie in het sociale domein. het College: “Er is geen sprake van gevraagde en ongevraagde adviezen”. “De klankbordgroep is geen adviesraad”. Het College denkt dat GroenLinks een “te ambitieuze verwachting heeft van clientparticipatie in het kader van de jeugdzorg”. William Sanchez: “deze uitspraken staan naast de goede ervaringen die andere gemeenten hebben met cliëntenraden, ouderverenigingen en/of communicatieplatforms jeugdzorg, waarin de deelnemers steun vinden bij elkaar en samen met de gemeente naar passende oplossingen zoeken”. “  In de ons omringende gemeenten functioneert wel een brede cliëntenraad zoals al veel langer ook de praktijk was in de Hof met betrekking tot de cliënten van de bijstand die gevraagd en ongevraagd advies kon uitbrengen als een gelijkwaardige partner van de gemeente”. “ Bij zijn aantreden verklaarde het College van CDA en VVD  burgerparticipatie tot hoeksteen van het beleid . We hopen en verwachten dan ook dat in het nieuwe collegevoorstel clientparticipatie in het sociale domein zo zal worden ingezet, dat het leidt tot daadwerkelijke gelijkwaardige  participatie door de deelnemers aan de verschillende  regelingen in het sociale domein.