Uitgelicht

GroenLinks wil  streven naar werk voor iedereen. Werk, dat het gevoel moet geven, dat je erbij hoort. Dat je solidair bent met elkaar. De juiste opleiding is van groot belang. In de 21e eeuw veranderen mensen gemiddeld zesmaal van beroep in hun werkzame leven. Daar hoort een rugzakje levenlang leren bij en een mogelijkheid om je eigen werkcompetenties te laten erkennen : EVC. In Twente speelt dan ook nog de Euregio als werkgebied en mogelijk te vinden baan in Duitsland. Daarvoor moet het systeem van erkenning van competenties in het Eurogebied verder worden uitgebouwd: Accreditation of Prior Learning (APL).  ZZPers moeten niet op kosten worden gejaagd met dure verzekeringen maar mee kunnen doen aan algemene werknemers verzekeringen. In geval van een arbeidshandicap moet er een geschikte werkplek zijn, via een sociale werkplaats, bij de gemeente of bij MKB en grote bedrijven. De gemeente hanteert de 5% regeling bij aanbestedingen .Dat betekent dat erop wordt gelet bij aanbestedingen of de biedende partij 5% mensen in dienst heeft met een erbeidshandicap. Loketten voor werk en inkomen moeten bekend en laagdrempelig zijn voor mensen, die daar gebruik van willen maken. Eenmaal in de bijstand kun je gebruik maken van scholingsaanbod op basis van EVC. Mensen die echt niet aan de slag kunnen krijgen de bijstand als basisinkomen. Bedrijven en starters moeten met alle vragen bij één loket terecht kunnen. Landbouw levert door verregaande schaalvergroting (nog grotere bedrijven) minder werk op. Recreatie en industrie groeien niet. Kijkt deze gemeente op de juiste manier naar werk? De reconstructiewet (landbouw) van een aantal jaren geleden en de aankoop van landbouwgrond voor industrie (nog steeds te koop) heeft onze gemeente op slot gezet. De reconstructiewet is het gevolg van de uitbraak van varkenspest, met een aantal doden tot gevolg. Deze wet heeft ervoor gezorgd, dat het buitengebied verdeeld is in natuur, verwevingsgebied en intensief landbouwgebied. Het grootste gedeelte van ons buitengebied wordt gebruikt door de landbouw, een kleiner gedeelte is landgoed. Dat levert weinig werk op. Hierdoor stagneert de recreatie en andere soorten werkgelegenheid. Kleinschaligheid zou nieuwe impulsen voor werk kunnen leveren in combinatie met minder intensieve en natuurvriendelijke landbouw. Daarnaast dient de gemeente agrarisch innovatieve activiteiten te stimuleren door steun bij subsidieverwerving vanuit provincie en Brussel. Het proces van verduurzaming levert de komende jaren groene banen op in die specifieke groene sector. GroenLinks wil werken aan het opzetten van innovatieve Incubator projecten waarin gemeente,, installatiebranche en beroepsopleidingen samenwerken om die gevraagde specifieke verduurzaming competenties te concretiseren in groene banen voor jongeren in de Hof. 

Hier wil GroenLinks aan werken!